بسته ورزشی TRX Force

توضیحات کوتاه فنی
چربی سوزی تا 1600کالری در زمان 50 تا 70 دقیقه حجم دادن یا کوچک کردن عضلات بدن تفکیک کردن عضلات و پرورش دادن ریزترین عضلات
نظرات